REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MOJEBOISKO.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MOJEBOISKO.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego mojeboisko.pl (zwanego dalej „Serwisem Internetowym” lub „Serwisem”) przez K.F. NABO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Szyperska 23/7A, 61-754 Poznań wpisaną do rejestru przedsiębiorców przy Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000773927, posługującej się numerem NIP: 7831798234 oraz REGON: 382655788, o kapitale zakładowym w wysokości wynoszącej: 45.000 PLN, zwaną dalej Usługodawcą.
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się za pośrednictwem:

  a) wiadomości e-mail na adres: kontakt@mojeboisko.pl,
  b) telefonu pod numerem: +48 796 869 346,
  c) za pośrednictwem formularza kontaktowego w Serwisie.

 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej mojeboisko.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 5. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Serwisu, Usługi lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i Regulaminu. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów swoich i Użytkowników.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 7. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 8. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 9. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

II. DEFINICJE


Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie mojeboisko.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę;
Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;
Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
Obiekt – obiekty o charakterze sportowym oraz rekreacyjnym, w szczególności takie jak boiska, bieżnie, korty, sale gimnastyczne, siłownie, instalacje, urządzenia oraz inne – zgodnie z charakterem i specyfiką Serwisu.
Zarządca Obiektu lub Zarządca – Użytkownik, będący osobą uprawnioną do zarządzania Obiektem, w tym w szczególności do czasowego oddawania go innym osobom do korzystania, niebędący Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] k.c.;
Konto – przydzielona na skutek rejestracji danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której Użytkownik zarejestrowany może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;
Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Umowa – umowa o świadczenie Usługi, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem;
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Kodeks cywilny – polska ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Regulamin – niniejszy dokument.


III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 2. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:

  – urządzenie z dostępem do Internetu;
  – dostęp do poczty elektronicznej;
  – przeglądarka internetowa Microsoft Edge lub Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej;
  – najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script.

 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a w szczególności zabronione jest:

  – dostarczanie i przekazywanie treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  – korzystanie z Serwisu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  – podejmowanie działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  – korzystanie z Serwisu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy,
  – korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwość przeglądania informacji o Usługach świadczonych przez Usługodawcę oraz innych treści prezentowanych w Serwisie.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do:

  – korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
  – wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych.
  – niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
  – niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 3. Zakazane jest prezentowanie przez Użytkowników w ramach Konta lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, informacji które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:

  – naruszać godności ludzkiej;
  – zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  – zawierać treści pornograficznych;
  – ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  – zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  – zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.

 4. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 5. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia Usług zawartej z Usługodawcą w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podawania przyczyny, chyba że przed zawarciem Umowy wyraził zgodę na świadczenie Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, co skutkuje utratą tego prawa.
 6. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 7. Termin na odstąpienie od Umowy liczony jest od dnia jej zawarcia.
 8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przy czym Użytkownik nie jest zobowiązany do posługiwania się wzorem.
 9. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 10. W przypadku naruszenia przez Użytkownika lub Zarządcę postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym (usunąć Konto lub usunąć Konto i Wizytówkę) z Użytkownikiem lub Zarządcą zawiesić jej wykonywanie.
 11. Użytkownik posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  – jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą;
  – jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
  – może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej +48 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  – może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

V. USŁUGI

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie. Usługi te mają charakter nieodpłatny, chyba, że niniejszy Regulamin wyraźnie wskazuje na odpłatny charakter Usługi.
 2. Zakres Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu obejmuje:

  – Nieodpłatne przeglądania informacji w Serwisie, w tym Wizytówek Obiektów,
  – Nieodpłatne udostępnienie interaktywnego formularza umożliwiającego kontakt z Usługodawcą,
  – Nieodpłatne założenie i prowadzenie Konta oraz Wizytówki,
  – Nieodpłatna możliwość świadczenia Usługi Rezerwacji,
  – Nieodpłatna możliwość dodania i prezentowania opinii w Serwisie.

 3. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu prezentuje nieodpłatnie ogólne informacje, w tym o prowadzonej przez siebie działalności i funkcjonalnościach Serwisu. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji nieodpłatnie udostępnionych w Serwisie, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 4. Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą formularza dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.
 5. Korzystanie z pozostałych Usług Serwisu może wymagać założenia i posiadania aktywnego Konta w Serwisie oraz zalogowania się do niego.
 6. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji tj. po wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta.
 7. Zarządca Obiektu może za pomocą Serwisu złożyć wniosek o utworzenie przez Usługodawcę w Serwisie Konta oraz profilu Obiektu, którym zarządza oraz umieszczenia w nim informacji dotyczących Obiektu, w tym w szczególności jego dostępności (dalej zwanego: „Wizytówką”).
 8. Zarządca zainteresowany skorzystaniem z usługi stworzenia i zaprezentowania Wizytówki kontaktuje się z Usługodawcą za pomocą formularza w Serwisie (wniosek). Wypełnienie wniosku stanowi ofertę. Usługodawca ma prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyny. Przed odpowiedzią na ofertę Usługodawca może poprosić o przekazanie wskazanych przez niego danych i informacji. W tym celu Usługodawca kontaktuje się z Zarządcą na podany przez niego adres e-mail lub numer telefonu. O przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, Usługodawca poinformuje Zarządcę za pośrednictwem wiadomości e-mail przesyłając jednocześnie dane logowania do Konta w Serwisie, połączonego z Wizytówką, w sposób umożliwiający zarządzanie Wizytówką oraz Rezerwacjami do niej przypisanymi. W czasie pierwszego logowania Zarządca akceptuje Regulamin Serwisu oraz musi zmienić hasło logowania do Konta.
 9. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Konta stosuje się odpowiednio do Wizytówki. Do wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanowienia dotyczące formularza kontaktowego stosuje się odpowiednio.
 10. Usługodawca zapewnia Zarządcy Obiektu w ramach Serwisu możliwość świadczenia na rzecz Użytkowników nieodpłatnej Usługi polegającej na rezerwacji Obiektu w terminie przez Użytkownika wybranym za pomocą funkcjonalności Serwisu, zgodnie z jego dostępnością tamże wskazaną (dalej zwanej: „Usługą Rezerwacji” lub „Rezerwacją”). Rezerwacja Obiektu polega na zarezerwowaniu terminu, w którym Obiekt będzie mógł być oddany do korzystania bezpłatnie lub odpłatnie (jeżeli Zarządca Obiektu wskazał tak w ramach Wizytówki Obiektu) przez Użytkownika korzystającego z Usługi Rezerwacji. Szczegóły świadczenia Usługi Rezerwacji oraz Umowy Rezerwacji są wskazane na stronach internetowych Serwisu oraz w pkt. VII niniejszego Regulaminu. Ewentualne odpłatności między Użytkownikiem a Zarządcą Obiektu wynikające z Rezerwacji odbywają się poza Serwisem i nie są jego częścią.
 11. Użytkownicy po zalogowaniu się do Konta mają możliwość umieszczenia nieodpłatnie treści, w postaci indywidualnych i subiektywnych opinii, ocen lub komentarzy, w tym w szczególności dotyczących Obiektów, których Rezerwacji dokonali z wykorzystaniem Serwisu (dalej zwanych: „Opiniami”). Użytkownik dodając Opinię w Serwisie oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Poprzez zamieszczenie Opinii Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z jej treści oraz jej publikowanie przez Usługodawcę na stronach Serwisu, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83). Opinie umieszczone w Wizytówkach są widoczne dla wszystkich Użytkowników Serwisu.
 12. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu lub facebookowym fanpage’u Usługodawcy. Promocje w Serwisie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

VI. ZARZĄDCA OBIEKTU

 1. Zarządca Obiektu, składając wniosek o utworzenie Wizytówki, zobowiązuje się że, w przypadku uwzględnienia wniosku przez Usługodawcę, zapewni zgodność informacji umieszczonych w Serwisie, a w szczególności bieżąco aktualizował dostępność Obiektu, ze stanem faktycznym.
 2. W szczególności Zarządca Obiektu zobowiązuje się do bieżącej aktualizacji informacji umieszczonych w Serwisie w przypadku wystąpienia okoliczności determinujących konieczność owej aktualizacji.
 3. Zarządca Obiektu zobowiązany jest do uzupełnienia Wizytówki, poprzez dodanie zdjęć Obiektu, przygotowania i udostępnienia w Wizytówce opisu Obiektu. Opis ten powinien zawierać co najmniej podstawowe informacje o Obiekcie, odpłatność świadczonych na Obiekcie usług (jeżeli o takim charakterze występują) oraz aktualne dane teleadresowe wraz z godzinami, w których możliwe jest nawiązanie kontaktu.
 4. Zarządca Obiektu, zobowiązuje się, że będzie respektował Rezerwacje dokonane w Serwisie oraz przedstawi Użytkownikowi zasady obowiązujące w Obiekcie lub udostępni je Użytkownikowi do zapoznania się lub wskaże, gdzie z takimi zasadami Użytkownik może się zapoznać.
 5. Zarządca Obiektu upoważnia Usługodawcę do przekazywania oraz prowadzenia w jego imieniu korespondencji z Użytkownikami w Serwisie, w tym składania oświadczeń, przekazywania lub publikowania informacji, w zakresie realizacji umów łączących strony.

VII. USŁUGA REZERWACJI

 1. Wyłącznie Użytkownik posiadający Konto, po skutecznym zalogowaniu się, ma możliwość Rezerwacji Obiektu w Serwisie, wykorzystując wbudowane w Wizytówkę Obiektu narzędzie rezerwacyjne.
 2. Maksymalna ilość Rezerwacji w jednym czasie lub w okresie, których może dokonać Użytkownik, maksymalny czas trwania jednostkowej Rezerwacji oraz inne dodatkowe okoliczności składania zamówień Usługi Rezerwacji są określone w Serwisie.
 3. Informacje o dostępności Obiektu są zaproszeniem do składania Zarządcy Obiektu ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego w przedmiocie zawarcia umowy rezerwującej Obiekt w danym terminie (dalej zwane: „Umową Rezerwacyjną”).
 4. Poprzez Rezerwację zostaje w formie elektronicznej złożona przez Użytkownika oferta i stanowi ona ofertę zawarcia Umowy Rezerwacyjnej.
 5. Odpowiedź na złożoną ofertę zostanie przekazana przez Usługodawcę działającego w imieniu Zarządcy. W momencie odpowiedzi na Ofertę Użytkownika zawarta zostaje Umowa Rezerwacyjna zgodnie z treścią informacji dostępnych na stronach Serwisu i wskazanymi w ofercie.
 6. Użytkownik oraz Zarządca Obiektu mają prawo do anulowania Rezerwacji, poprzez złożenie wypowiedzenia Umowy Rezerwacyjnej (umowne prawo odstąpienia). Wypowiedzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może być złożone poprzez kliknięcie przycisku „anuluj” w funkcjonalnościach Serwisu dotyczących Rezerwacji. Wypowiedzenie, o którym mowa powyżej, nie może być złożone później niż na 2 godziny przed terminem oraz godziną wskazaną w Rezerwacji. Prawo Zarządcy do anulowania Rezerwacji jest ograniczone do wyłącznie z ważnych powodów, wynikających z niemożliwej do przewidzenia zmiany okoliczności. W związku z tym, w przypadku braku anulowania Rezerwacji i konfliktu rezerwacji (Rezerwacji dokonanej w Serwisie i rezerwacji niedokonanej w Serwisie), Zarządca Obiektu będzie respektował w pierwszej kolejności Rezerwacje dokonanej w Serwisie (pierwszeństwo nieanulowanej Rezerwacji).
 7. Wszystkie płatności pomiędzy Użytkownikiem i Zarządcą Obiektu, wynikające z korzystania z zarezerwowanego Obiektu są realizowane poza Serwisem, bez udziału lub pośrednictwa Usługodawcy lub Serwisu.
 8. Użytkownik zainteresowany rezerwacją w terminach innych niż prezentowanych w Serwisie, w tym rezerwacją cykliczną lub w terminach stały może w tym celu kontaktować się indywidualnie z Zarządcą.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Zarządca Obiektu ponosi odpowiedzialności względem strony Umowy Rezerwacyjnej za jej niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie, w tym nierespektowanie pierwszeństwa Rezerwacji.
 2. Zarządca Obiektu ponosi odpowiedzialność Użytkownik samodzielnie odpowiada za niewykonanie umowy lub niepodporządkowanie się osób korzystających z Obiektów do wewnętrznych regulaminów oraz innych norm Obiektu, a w szczególności za wynikłe z tego szkody i krzywdy.
 3. Za stosowanie i wywiązywanie się Zarządcy z obowiązków wynikających z realizacji Rezerwacji, jak również za sposób jej wykonania bądź też niewykonanie przez Zarządcę wszelkich obowiązku, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zarządca.
 4. Zarządca jest zobowiązany do realizowania zobowiązań wobec Użytkowników zgodnie z treścią wszelkich informacji prezentowanych w Serwisie, w tym w szczególności do realizacji Rezerwacji w terminach przez niego wskazanych.
 5. Zarządca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem postanowień Regulaminu. Usługodawcy przysługuje prawo obciążenia Zarządcy ewentualnymi kosztami postępowań sądowych i innych sankcji, które Usługodawca poniósł wskutek niezgodnej z Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami działalności Zarządcy.
 6. Zarządca ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność oraz legalność prowadzonej przez niego działalności, w tym realizowanych usług lub wykonujących czynności, kwalifikację oraz rzetelność pracowników, współpracowników i innych osób realizujących usługi lub wykonujących jakiekolwiek czynności w jego imieniu czy na jego rachunek.
 7. Za treść dostępną w Wizytówce lub Koncie Zarządcy wyłączną odpowiedzialność ponosi Zarządca.
 8. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Zarządcy z tytułu utraconych korzyści zostaje wyłączona w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące prawo.
 9. Usługodawca odpowiada względem Zarządcy z tytułu wyrządzonej mu szkody wyłącznie w razie stwierdzenia winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa i do wysokości 350 (słownie: trzystu pięćdziesięciu) polskich złotych.

IX. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Treści publikowane lub dodawane przez Użytkowników lub Zarządców Obiektu, w tym w szczególności w ramach Konta lub Wizytówki, bądź w innych sposób przekazywane elektronicznie Usługodawcy w celu ich umieszczenia w Serwisie, mogą stanowić utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.). Użytkownik lub Zarządca Obiektu, z chwilą zamieszczania w Serwisie lub innego przekazania treści, o których mowa w zdaniu poprzednim, udziela Usługodawcy, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie z tego utworu wraz z prawem do udzielania sublicencji, do ich publikowania na portalach społecznościowych, aplikacjach, widgetach lub innych kanałach Usługodawcy bez ograniczenia czasowego i terytorialnego (dalej zwanej: „Licencją”).
 2. Użytkownik lub Zarządca Obiektu udziela Usługodawcy Licencji na następujących polach eksploatacji:

  – eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputera i/lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
  – wprowadzania do sieci komputerowej i sieci Internet;
  – wykorzystanie na stronach i w domenach internetowych;
  – wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji;
  – publiczne wyświetlenie;
  – publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie).

 3. Użytkownik lub Zarządca obowiązany jest do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, a ich wykorzystanie nie może stanowić naruszenia przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu czy dobrych obyczajów. Użytkownik lub Zarządca poprzez zamieszczenie w Serwisie zdjęć, grafik, filmów, opisów i innych elementów, oświadcza, że jest właścicielem praw autorskich (w szczególności majątkowych) do tych elementów lub posiada licencję pozwalającą mu na dodanie tych elementów do Serwisu i udzielanie dalszych sublicencji oraz w konsekwencji udziela Usługodawcy nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej, niewyłącznej, licencji do publikowania tych elementów w Serwisie, na portalach społecznościowych, aplikacjach, widetach lub innych kanałach Usługodawcy bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, modyfikowanie, tworzenie opracowań, wykorzystywanie, dystrybuowanie, uruchamianie, kopiowanie, wyświetlanie lub tworzenie na ich podstawie materiałów pochodnych.
 4. Użytkownik lub Zarządca wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku, zamieszczonego w Serwisie w ramach Konta lub Wizytówki. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę swojego wizerunku poprzez jego publiczne udostępnianie, w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę, dostarczania funkcjonalności Serwisu oraz jego reklamy i promocji.
 5. Wyrażona przez Użytkownika zgoda dotyczy użycia wizerunku również w materiałach służących popularyzacji działań w zakresie działalności Serwisu oraz realizacji akcji marketingowych przez rozpowszechnianie wizerunku w mediach elektronicznych, w szczególności w portalu społecznościowym Facebook (www.facebook.com) i jego podstronach, stronie internetowej Serwisu i jej podstronach na czas nieokreślony (do odwołania).
 6. Użytkownik lub Zarządca wyraża zgodę na utrwalanie, obrót nośnikami, na których utrwalono wizerunek, lub inne treści, zdjęcia i wszelkie materiały zamieszczone w ramach Konta, Wizytówki lub w innych częściach Serwisu, oraz na ich zwielokrotnianie wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, zgodnie z ppkt. powyżej, jeżeli powyższe działania będą związane z działalnością Serwisu i nie będą godziły w interesy Użytkownika.
 7. Użytkownik i Zarządca udzielają powyższej zgody nieodpłatnie.
 8. Zarządca korzystający z Usług Usługodawcy, samodzielnie lub na podstawie odpowiedniego upoważnienia udziela Usługodawcy na logotyp działalności Użytkownika nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, na korzystanie z niego do  celów prowadzonej przez Usługodawcę działalności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, publiczne wyświetlanie lub odtwarzanie w Internecie, a w szczególności na stronach internetowych Usługodawcy.
 9. Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie ww. danych w wykazie klientów Usługodawcy, dostępnym m.in. stronach internetowych Usługodawcy, w tym w Serwisie.

X. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: K.F. NABO Sp. z o.o., ul. Szyperska 23/7A, 61-754 Poznań, poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: kontakt@mojeboisko.pl, bądź za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności znajdującą się w Serwisie.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie.
 6. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcy w wiadomości mailowej na adres wskazany w pkt. I Regulaminu, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy.
 7. Usługodawca może również przedstawić zmiany Regulaminu Użytkownikom posiadającym Konto do zapoznania się oraz akceptacji przy logowaniu do Konta Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany Regulaminu umowa świadczenia usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu z chwilą z upływem 14 dni od tej odmowy akceptacji, chyba że w tym czasie Użytkownik dokonana akceptacji.
 8. W sytuacji, o której mowa w ppkt. 7 powyżej zmienione zapisy Regulaminu obowiązują Użytkownika od dnia ich zaakceptowania.